Головна arrow Новий форум arrow Старий Форум

������ �����!!! ��������� �� �����, ����������.

 
������� ����� �����
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 [Следующая] > [Последняя] >>
Kaladze
avatar ������������

������
������: 98
graphgraph
���������: -4  
В ответ на: ТЮТЮНОПАЛІННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ - 21.10.2007 21:38 Вiктор Ющенко наголосив на необхiдностi боротьби з рекламою алкоголю i тютюну
Мiнiстерство охорони здоров'я iнiцiюe пiдготовку Нацiональноi програми попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i iх шкiдливого впливу на здоров'я населення
В аеропорту "Бориспiль" знов забруднюють повiтря тютюновим димом
Павленко хоче мужньо скасувати рекламу тютюну та алкоголю
Ми готовi вкладати величезнi кошти в медичнi установи, а виявляeться, що просто треба виконувати закон про заборону курiння
Найбiльшу вiдразу викликаe реклама алкоголю й тютюну

Вiктор Ющенко наголосив на необхiдностi боротьби з рекламою алкоголю i тютюну
13 вересня 2007 року (Прес-служба Президента Украiни Вiктора Ющенка). Президент Украiни Вiктор Ющенко вважаe, що у проектi державного бюджету на 2008 рiк уряд передбачив недостатньо коштiв на фiнансування сфери охорони здоров'я. "У проектi державного бюджету на 2008 рiк урядом передбачено збiльшення видаткiв на охорону здоров'я на 24%, що e, безумовно, явно недостатньо. Нам треба у парламентi "переламати" цю ситуацiю, вiдкрити дискусiю з цього питання i виграти", - сказав Глава держави на Всеукраiнському форумi "Здорова нацiя" в Киeвi. Говорячи про фiнансування медичноi галузi, В. Ющенко констатував, що загалом воно збiльшуeться.
Однак, "пацieнт цього не вiдчуваe", оскiльки кошти та потужностi лiкувальних закладiв використовуються неефективно. "Ми досi фiнансуeмо заклад, квадратний метр, лiжко, а не здоров'я людей", - наголосив Президент. У своeму виступi на Форумi Президент пiдкреслив, що населення Украiни скорочуeться, i якщо у 1993 роцi в Украiнi проживало 52,2 млн. осiб, то на сьогоднi - 46,6 млн. Якщо така тенденцiя збережеться, наголосив В. Ющенко, то у 2010 роцi в Украiнi залишиться лише 35 млн. осiб. Вiктор Ющенко наголосив, що захворюванiсть та смертнiсть у нашiй краiнi серед громадян працездатного вiку, особливо серед чоловiкiв, у 3-4 рази вищi, нiж у краiнах Eвропейського Союзу. Середня очiкувана тривалiсть життя на 10-12 рокiв менша. Показники народжуваностi - 9,8 на тисячу населення -
e найнижчими, а показники смертностi - 16,2 - найвищими серед краiн eвропейського регiону. Вiктор Ющенко зазначив, що головнi напрями роботи мають стосуватися як системних перетворень, так i конкретних профiлактичних заходiв. Серед них - популяризацiя та забезпечення утвердження здорового способу життя, вироблення комплексу ефективних профiлактичних дiй. Держава також зобов'язана дати адекватну i ефективну вiдповiдь на критичнi проблеми алкоголiзму, наркоманii, тютюнопалiння.
У зв'язку з цим Вiктор Ющенко наголосив на необхiдностi боротьби з рекламою алкоголю i тютюнових виробiв на телебаченнi, а також забезпечення на законодавчому рiвнi того, щоб компанii, якi виробляють алкоголь i тютюн, наприклад фiнансували програми по боротьбi з раком. Також Президент висловився за широке впровадження соцiальноi реклами здорового способу життя. Президент Украiни e iнiцiатором Всеукраiнського форуму "Здорова нацiя". 28 березня ц. р. Вiктор Ющенко створив органiзацiйний комiтет з його пiдготовки i проведення. Захiд проводиться з метою вирiшення актуальних проблем у сферi охорони здоров'я, полiпшення демографiчноi ситуацii в краiнi, популяризацii здорового способу життя й визначення шляхiв полiпшення системи охорони здоров'я.
http://www.president.gov.ua/news/data/1_18859.html

Коментар. Законодавчо забезпечити те, щоб компанii, якi виробляють алкоголь i тютюн, фiнансували програми боротьби з раком, можливо лише через механiзм введення цiльового податку на алкогольнi та тютюновi вироби, всi надходження вiд якого мають йти на фiнансування програм охорони здоров'я. Приклади такого податку e в багатьох краiнах, наприклад, в Таiландi 2% надходжень вiд акцизiв на алкоголь та тютюн поступаe на рахунок спецiального Фонду змiцнення здоров'я, яким керуe Наглядова рада на чолi з прем'eр-мiнiстром краiни.

Мiнiстерство охорони здоров'я iнiцiюe пiдготовку Нацiональноi програми попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i iх шкiдливого впливу на здоров'я населення
14 вересня 2007 року (Голос Украiни). Перший заступник мiнiстра охорони здоров'я, головний державний санiтарний лiкар Украiни Сергiй БЕРЕЖНОВ:
- Мiнiстерство охорони здоров'я працюe для забезпечення прав наших спiвгромадян дихати чистим повiтрям, вiльним вiд токсичних речовин тютюнового диму. Однак зменшити шкiдливий вплив активного i пасивного курiння неможливо лише зусиллями медичних працiвникiв. Ця проблема e суспiльною. Розв'язувати ii необхiдно насамперед через свiдоме розумiння наслiдкiв.
Закон Украiни "Про заходи щодо попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i iх шкiдливого впливу на здоров'я населення", прийнятий у 2005 роцi, забороняe курiння тютюнових виробiв на робочих мiсцях та в громадських мiсцях. В 2006 роцi Украiна ратифiкувала Рамкову Конвенцiю ВООЗ iз боротьби проти тютюну, яка зобов'язуe нашу краiну прийняти та здiйснювати ефективнi законодавчi та iншi заходи, що забезпечують захист вiд впливу тютюнового диму на робочих мiсцях, усерединi примiщень, у громадському транспортi й у закритих громадських мiсцях.
Мiнiстерство охорони здоров'я Украiни працюe над удосконаленням законодавчоi бази щодо врегулювання проблем, пов'язаних з тютюнокурiнням. Законодавством Украiни уже враховано значний обсяг вимог Рамковоi Конвенцii, зокрема щодо:
- вмiсту шкiдливих для здоров'я людини речовин та iнгредieнтiв, що входять до складу тютюнових виробiв;
- попередження про шкоду вживання тютюнових виробiв на iх упаковцi;
- контролю за виробництвом i обiгом тютюнових виробiв за допомогою лiцензування вiдповiдних видiв господарськоi дiяльностi;
- визначення необхiдностi проведення атестацiй виробництв, сертифiкацii тютюнових виробiв та iн.
Дiяльнiсть щодо боротьби з тютюном в Украiнi не можна вiдокремлювати вiд процесiв, що вiдбуваються в iнших краiнах свiту та на мiжнародному рiвнi. Такi аспекти проблеми, як контрабанда, реклама та iншi e транснацiональними i потребують мiжнародного врегулювання. Украiна набула статусу Сторони Рамковоi Конвенцii Всесвiтньоi органiзацii охорони здоров'я iз боротьби проти тютюну, прийнято вiдповiдний Закон Украiни вiд 15 березня 2006 р. N3534-IV, а отже, взяла на себе зобов'язання у сферi подолання проблеми споживання тютюну та тютюнових виробiв, визначенi мiжнародним договором.
ВООЗ проаналiзовано досвiд щодо подолання тютюнокурiння в рiзних краiнах свiту. Встановлено, що одним iз ефективних iнструментiв регулювання споживання тютюнових виробiв, особливо серед молодi, e оподаткування. За 20-рiчними дослiдженнями ВООЗ, при 10-вiдсотковому пiдвищеннi цiн на тютюновi вироби iх споживання може скоротитися на 5-8%.
Мiнiстерство розробляe змiни до законодавства, що передбачають заборону всiх форм реклами тютюну, створення ефективного механiзму контролю та вiдповiдальностi за порушення норм законодавства. Їх впровадження повинно iстотно знизити рiвень тютюнокурiння в Украiнi та забезпечити ефективний захист людей вiд тютюнового диму.
МОЗ, вiдповiдно до Рамковоi Конвенцii, iнiцiюe пiдготовку Нацiональноi програми попередження та зменшення вживання тютюнових виробiв i iх шкiдливого впливу на здоров'я населення. Програма передбачатиме широкий комплекс заходiв з iнформування, освiти, лiкування тютюновоi залежностi, регулювання та розкриття складу тютюнових виробiв, пiдготовки вiдповiдних фахiвцiв тощо. До виконання програми будуть залученi всi мiнiстерства та вiдомства, а також громадськi органiзацii.
http://www.golos.com.ua/article/11894253
  | | ��� ���������� ��������� �� ������ ������������������ ��� ��������������.
Ярик
avatar ������������

������
������: 209
graphgraph
���������: 2  
В ответ на: ТЮТЮНОПАЛІННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ - 21.10.2007 22:04 гыыыыыыыыыыы, калазды опять гонит беса!!!!!!!!! Ребыты"""" Курыть и еще раз курить!!! В громадських местах!!
  | | ��� ���������� ��������� �� ������ ������������������ ��� ��������������.
alex48096
avatar ������������

������
������: 556
graphgraph
���������: 3  
В ответ на: ТЮТЮНОПАЛІННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ - 21.10.2007 22:13 Ярик писал(а):
гыыыыыыыыыыы, калазды опять гонит беса!!!!!!!!! Ребыты"""" Курыть и еще раз курить!!! В громадських местах!!
---------------
купить люльку,забить самосадом и возле ленина на площе задымить?
неплохая идея:woohoo:
  | | ��� ���������� ��������� �� ������ ������������������ ��� ��������������.
vadimbiker
avatar ������������

������
������: 259
graphgraph
���������: 10  
В ответ на: ТЮТЮНОПАЛІННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ - 21.10.2007 22:31 Ну что вы на человека напали, он отстаевает свою точку зрения. Может он что то с этого имеет :) �� ������, ��� ��� ����� ������, � � �� �����, ���� ���� ����� ���� =)
  | | ��� ���������� ��������� �� ������ ������������������ ��� ��������������.
alex48096
avatar ������������

������
������: 556
graphgraph
���������: 3  
В ответ на: ТЮТЮНОПАЛІННЯ В ГРОМАДСЬКИХ МІСЦЯХ - 22.10.2007 07:47 vadimbiker писал(а):
Ну что вы на человека напали, он отстаевает свою точку зрения. Может он что то с этого имеет :)
------------------
так это он на нас нападает,его никто не трогает.Он хочет навязать нам свое мнение,все равно как эти-дети иеговы или как их там.
Это все равно как бы я тебе указывал как жыть
  | | ��� ���������� ��������� �� ������ ������������������ ��� ��������������.
<< [Первая] < [Предыдущая] 21 22 23 24 25 26 [Следующая] > [Последняя] >>
������� ����� �����
kylymy_150523.jpg

bezp_181120.gif

express.gif

pam_100221_02.jpg

bud_250323.jpg

brus_110423_02.jpg

pesok_220823_01.jpg